Nová verze Aktion.NEXT 1.7

12. 05. 2014
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 1.7.

Nové moduly a rozšírenie funkcionality:

  • Priame ovládanie (agenda HW štruktúra) - možnosť nastavenia stavov (akcií) na zariadeniach

  • Integrovanie video návodu

  • Doplnenie nových funkcií do modulu centra akcií - akcie na adresovom bode

  • Možnosť editovať priechodu a spočítaných hodnôt priamo z osobného výkazu vo webovom klientovi

  • Nad HW štruktúrou a módy prístupu bol vytvorený zoznam Objekt s definovaným prístupom, zobrazujúci osoby a vozidlá, ktoré majú prístup na danú časť HE štruktúry, alebo majú použitý daný mód prístupu

Úpravy vo Windows aplikácií:

  • Doplnenie výpočtu prestávky po dosiahnutí minima

  • Vygenerovanie prestávky je obmedzené minimom z hora
  • Pevné prestávky relatívne k príchodu, priradenie prestávky vždy po splnení minima pred prestávkou

  • Optimalizácia rýchlosti načítavania dát - nečítanie iba aktuálneho záznamu pri jeho zmene.

  • Optimalizácia algoritmu výpočtu dochádzky.

  • Oprava počítania modelu automat

  • Zjednotenie opakovaných upozornení pri hromadnej uzávierke

  • Oprava generovaní celodenných akcií v 5 piatich dňoch pred daným obdobím

  • Počítanie nárokov na stravné lístky aj z o súčasných zložiek (záleží na poradí zložiek pri modeli)

  • Voľba období uzávierky podľa nastavení dopočtu do

  • Úprava počítania dopočtu na pevný čas - aplikujú sa limity podľa zmeny

  • Možnosť nastavenia vychádzajúceho Prepočtu do v rámci dochádzky, pridaný prepočet do včerajšieho dňa

  • Oprava spúšťania prepočtu po editáciách v agende Hromadný výkaz

  • Optimalizácia načítania stĺpcov pre designer tlačových zostav

  • Oprava hľadaní zmien, uplatnenie vopred schválených hodnôt, max- salda apod. pri zápočte do konca dňa

  • Oprava odčítania prestávok pre Model manager

    Oprava možnosti editovať mzdové zložky za obdobie pri častej uzávierke

Úpravy ve webovom klientovi:

  • Optimalizácia práce s webovým klientom

  • Vylepšenie správania editačných tooltipov

  • Oprava kumulovania zmien pri čiastočnej uzávierke mesiaca

  • Náhľad na priechod v denných dátach dochádzky ako tooltip nad stĺpcom Začiatok, Koniec

  • Zavedenie symbolu pre uzávierku/potvrdenie pre prvé vybrané obdobie v rýchlom prepínači osôb