Nová verze Aktion.NEXT 1.10.2

26. 05. 2015
Na serveru technické podpory Assist@nt byla uvolněna nová verze SW Aktion.NEXT 1.10.2

Nové moduly

Nové moduly a funkcie významne rozširujú možnosti identifikačného systému Aktion.NEXT.

V oblasti bezpečnosti (prístupový systém) bol doplnený prepojením s kamerovým systémom ATEAS o modul rozpoznávania RZ (registračných značiek). Pri prečítaní registračnej značky ATEAS odosiela jej číslo do Aktionu. Aktion v reálnom čase overí právo vjazdu na daný adresový bod. V prípade oprávneného vjazdu je do DB Aktion zapísaný príchod/odchod vozidla. Pomocou centra akcií je odoslaný príkaz na zapnutie relé na vybranom zariadení (kontrolór KMC, MMC, KSC), ktorý slúži napr. na otvorenie vstupnej závory.

V oblasti integrácie technológie budov bolo doplnené prepojenie s C4 - integračným bezpečnostným systémom, ktorý poskytuje centralizované, viac užívateľské rozhranie na spravovanie bezpečnosti budov. V rámci systému C4 je možné spravovať osoby, identifikačnou kartou, prístupovo oprávnené osoby a vozidlá, prípadne priamo ovládať vybrané vstupy pripojené do systému Aktion.

V oblasti dochádzky bol doplnený modul Hromadné plánovanie, žiadosti a schvaľovania akcií (neprítomnosti). Tento modul je teraz integrálnou súčasťou webového - tenkého klienta (osobný výkaz). Postupne nahradí nastávajúci plusPortál, ktorý je riešený ako samostatná webová aplikácia. Nový modul prináša užívateľom niekoľko výhod, predovšetkým zjednotenie designu, zjednodušenie práce a online prepojenie s výkazom dochádzky. Žiadosti adresované a odosielané e-mailem nadriadeným pracovníkom sú teraz prispôsobené tak, aby ich bolo možné jednoduchšie schvaľovať aktívnym odkazom priamo z emailového klienta v mobilnom zariadení. Modul umožňuje:

 • Plánovanie celodenných, poldenných akcií podriadeným pracovníkom z pozície nadriadeného pracovníka
 • Žiadanie jednotlivých akcií z pozície podriadeného pracovníka (upozornenie na tieto požiadavky prebiehajú cez emailové správy)
 • Následné schvaľovanie/zamietania vznesených požiadaviek z pozície nadriadeného pracovníka (upozornenie rovnako prebieha cez emailové správy)
 • Cela administratíva žiadosti pre personálnych administrátorov a iné zodpovedné osoby

Webový klient bol po novom rozšírený o dve nové agendy. Agenda „Môj plán a žiadosti“ poskytuje prehľadný kalendár s naplánovanými zmenami zamestnanca. V tejto agende si zamestnanec môže zadávať požiadavky na jednotlivé akcie (dovolenky, služobné cesty, práca z domova, apod.). Agenda „Žiadosti“ je určená pre nadriadeného pracovníka a sú tu zobrazené jednotlivé žiadosti od jeho podriadeného. Podľa nastavených užívateľských oprávnení môže obsahovať aj všetky žiadosti (od všetkých zamestnancov). Ty sú dostupné napr. pre personálneho administrátora, ktorý ich môže spravovať v prípade neprítomnosti príslušného vedúceho. Samotné schválenie/zamietnutie žiadosti je možné realizovať jednotlivo/hromadne v tejto agende, zjednodušene odkazom v emailových správach. Schválené akcie sú automaticky ukladané do mesačnej dochádzky.

Popisy a návody

* licencovaný produkt


** Upozornenie pre užívateľov: Agenda Hromadný plán zmien (v aplikácií) je od verzie 1.10 prepojená s licencovaným modulom Hromadné plánovanie, žiadostí a schvaľované akciou (AN-103). Po upgrade SW bude Hromadný plán zmien naďalej v aplikácií dostupný s možnosťou plánovať/meniť pracovné zmeny jednotlivých osôb. Pre plánovanie/vkladanie iných akcií než pracovných zmien (neprítomnosti, apod.), je treba mať aktívny modul Hromadné plánovanie, žiadosti a schvaľovania akcií AN-103. Táto funkcionalita platí aj pre agendu Osobný výkaz. Tu bol panel „Plán zmien“ graficky prepracovaný, aby zobrazenie zmien bolo prehľadnejšie a to formou kalendárovej štruktúry jednotlivých dní (ako v hromadnom pláne). Zobrazenie je teraz možné prepínať pre horizontálne či vertikálne umiestenie okna.

V prípade záujmu o aktiváciu agendy Hromadné plánovanie, žiadosti a schvaľovanie akcií (AN-103) máte možnosť rozšíriť Vašu licenciu na portáli technickej podpory Assistant v sekcií Licencie Software: http://assistant.efg.cz/sites/licence_software/. Prípadne kontaktuje Vášho dodávateľa.


Vylepšenie

 • Webový klient - Osobný plán - možnosť plánovať zmeny (verzia 1.10.2)
 • Webový klient - Typ konca počítania aj pre editačnú obrazovku (verzia 1.10.2)
 • Možnosť zapnúť počítania prestávky pri celodennej akcií (pri konkrétnej mzdovej zložke) (verzia 1.10.2)
 • Priemerný týždenný nadčas- Pridaný status do agendy Hromadný výkaz výkazu (verzia 1.10.2)
 • Prehľad - Varovanie podľa Zákonníku práce (Ročný nadčas, Priemerný týždenní nadčas, Nepretržitý odpočinok medzi zmenami, Nepretržitý odpočinok v týždni) (verzia 1.10.2)
 • Sprievodca porovnaním exportov dát a nastavení (verzia 1.10.2)
 • Konfigurácia aplikácie (Prístup)- Zavedenie parametrov "Vyžadovať PIN pri prihlasovaní kartou" (verzia 1.10.1)
 • Dochádzka - Zavedenie parametrov "Prestávka po dosiahnutí" času (namiesto minima) (verzia 1.10.1)
 • Webový klient - Možnosť určiť v konfiguračnom súbore webové aplikácie východiskovej URL po prihlásení (verzia 1.10.1)
 • Webový klient - Podpora prihlásenia pomocou karty a otlačku v IE (verzia 1.10.1)
 • Monitor správcu zariadenia – optimalizácia vzhľadu a zavedení možností filtrovania
 • Dokumenty – možnosť pripojenia externého súboru (*.doc, *.pdf, …) k osobám, vozidlám, …
 • Logovanie chýb pri automatickom spúšťaní importu/exportu dávok
 • Podpora užívateľských stĺpcov v globálnej konfigurácií (Konfigurácia aplikácie)
 • Centrum akcií - do akcie na adresový bod doplnené vypnutie a zapnutie automatického režimu
 • Centrum akcií – možnosť HTTP akcie (volania webovej stránky) s príslušnými parametrami po prijatí udalostí z HW (Je možné napr. cez poskytovateľa odosielanie SMS poslať správu na mobilný telefón rodičov po príchode dieťaťa do školy)
 • Zlepšená podpora pre lokálny TWN snímača
 • Exporty a importy nastavení teraz podporujú aj veľké objemy dát
 • Zavedenie penalizácie neskorého príchodu/predčasného odchodu (časová penalizácia)
 • Zákonný mesačný fond je možné nastaviť vrátane/bez sviatkov
 • Saldo - ospravedlnené intervaly sa započítavajú maximálne do hodnoty fondu pracovnej doby
 • Školenie - ukladanie histórie Povinnosť mať splnené školenie
 • Model Manager – možnosť výpočtu sviatkov bez Odpracovania
 • Model Automat – výpočet prerušení z priechodu, automatické dorovnanie Odpracovania, aby Saldo bolo vždy 0
 • Výpočet prestávok - pokiaľ je možné prestávku rozdeliť na viac častí, nevybraná časť sa doplní až na koniec
 • Výpočet prestávok - posunutie hľadania ďalšej prestávky v prípade, že je prestávka vložená za neprítomnosť a skončila skôr
 • Webový klient - možnosť editovania plánovaných zmien z denných dát v osobnom výkaze

Opravy

 • Kontrola licencie na mzdovej zložky (verzia 1.10.2)
 • Správanie výpočtu sviatku pri voľbe "Sviatok vždy mimo priechodu vo zmene" (verzia 1.10.2)
 • Zaokrúhľovanie prenosu pri zaokrúhlení súčtovej zložky (verzia 1.10.2)
 • Pridávanie členov pracovných jednotiek (verzia 1.10.2)
 • Pridávanie osôb k termínom školení (verzia 1.10.2)
 • Webový klient - zobrazenie tlačidla Odhlásiť (verzia 1.10.2)
 • Vyhodnotenie práv na Moje žiadosti (verzia 1.10.2)
 • Centrum akcií - AkceManager - refresh cache (verzia1.10.2)
 • Zoznam identifikátorov k osobe (verzia 1.10.2)
 • Ateas - oprava reconnectu po výpadku Ateas admin serveru (verzia 1.10.2)
 • Počítanie Plného mesačného fondu pri nástupe behom mesiaca, ktorý začína nočnou so zápočtom do konca dňa (verzia1.10.2)
 • Počítanie sviatkov za určitých okolností (nočná so zápočtom do konca dňa bez priechodu,..) (verzia1.10.2)
 • Načítanie dát v agende Hromadný výkaz po prvom otvorení (verzia1.10.1)
 • Zobrazenie duplicitných priechodov po otvorení agendy Osobný výkaz (verzia 1.10.1)
 • Zrušenie vplyvu parametrov "Obmedziť podľa dopočtu" na výpočet celodenných akcií (verzia1.10.1)
 • Webový klient - oprava editácia hodnôt v obdobiach pokiaľ majú prenosovou zložku (verzia1.10.1)
 • Licencovanie priameho ovládania (čerpá počet prístupových adresových bodov)
 • Zobrazenie nočných zmien na prelome období vo vizuálnom editore (šablóna kalendáre/osoba)
 • Výpočet skrátení uznaného intervalu pri prestávke behom neuznaného salda
 • Počítanie naplánovanej akcie pri modeli Manager s pevnými prestávkami
 • Východiskový import identifikátorov (v prípade, že nie je zadané interné číslo)
 • Filtrovanie osôb v strome organizačnej štruktúry v prípade podobných názvov organizačnej štruktúry
 • Centrum Akcií - k pokusu o priechod je možné vybrať do filtru držateľa
 • Webový klient - zapamätanie vybraného typu konca prepočítania Prepočítať do

Príloha - ukážky vybraných obrazoviekObr. 1: Agenda Osobný plán a žiadosti – vytvorenie novej žiadosti podriadeným pracovníkomObr. 2: Naplánovať akciu / Podať žiadosť – detail žiadostí (o dovolenku)Obr. 3: Prichádzajúca emailová správa vedúcemu pracovníkovi s informáciami o žiadostiObr. 4: Agenda Žiadostí – prehľad  žiadostí čakajúcich na schválenieObr. 5: Agenda Osobný výkaz – zadanie poldennej akcieObr. 6: Agenda Prehľad prístupov

Na stiahnutie

Novinky ve verzi Aktion.NEXT 1.10.2


Hore